Priprema natječajne dokumentacije

Temeljem uspostavljenog projekta priprema natječajne dokumentacije uključuje slijedeće aktivnosti:  
 
 • pronalaženje domaćih i stranih partnera, ako natječaj to zahtjeva,
 • priprema i distribucija jedinstvenih obrazaca za planiranje projekta,
 • priprema opisa natječajnih uvjeta,
 • prilagodba projekta uvjetima natječaja, koji omogućavaju veću vjerovatnost uspješnosti na natječaju i optimalan stupanj sufinanciranja projekta,
 • konzultacije za koordiniranje projekta sa prijavom na natječaj,
 • priprema osnutka prijave na natječaj,
 • koordinacija pri pripremi potrebne dokumentacije,
 • priprema konačne verzije prijave na natječaj,
 • pravovremena i sigurna predaja prijave i druge potrebne dokumentacije.

Aktualno

Kontakt

 • Tel.: +385 (01) 58 02 025
 • Fax: +385 (01) 58 02 024
 • E-mail:  info@eufondia.hr