Priprema poslovne i investicijske dokumentacije

Prikupljanje i izrada investicijske dokumentacije je nužna kad govorimo o investicijskim projektima. Štoviše, ona je obavezan prilog svake natječajne dokumentacije kada potražujemo bespovratna sredstva EU! 

 

Usluge izrade investicijske dokumentacije nudimo kako za projekte planirane u javnom sektoru tako i za projekte privatnog sektora.

Investicijsku dokumentaciju programa izrađujemo u skladu s Uredbom o metodologiji za izradu investicijske dokumentacije na području javnih financija te u skladu s Priručnikom  za izradu analize troškova i koristi izrade investicijskih projekata te Radnim dokumentom  4 Europske komisije, s naglaskom na  neizravne učinke izrade, ekonomske analize i ekonomske održivosti projekta.

 

  • Izrada studija izvedivosti;
  • Izrada analiza troškova i koristi  (cost-benefit analize);
  • Izdrada investicijske dokumentacije (dokumenti identifikacije investicijskih projektata - DIIP, predinvesticijsko planiranje, investicijski programi, studije izvedbe namjeravanih investicija);
  • Izdrada poslovne dokumentacije (poslovni nacrti, nacrti upravljanja);
  • Izrada strateških dokumenata (poslovne strategije, tržišne strategije, poslovni i marketing provedbenih planova).

Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr