Javni natječaj Hamag investa i Ministarstva poduzetništva

Predmet natječaja: Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika. Potpora je namijenjena za one projektne aktivnosti kojima se potiču djelatnosti prerađivačke industrije (NKD odjeljak 10-32), zaštite okoliša (NKD odjeljak 37-39) te računalne djelatnosti (odjeljak 62).

 

Ciljne skupine: Mali i srednji gosp.subjekti koji imaju više od 10 zaposlenih

 

Neprihvatljivi prijavitelji:

1. podnositelja prijave nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

2. podnositelja prijave nad čijim pojedinačnim vlasnicima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije (utvrđuje se u fazi provjere proračuna, opisanoj u točki 10.3. ovog javnog poziva)

3. ako je podnositelju prijave izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela:

- udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, - prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca (dokazuje se Skupnom izjavom JPK/2013, izjavu daje osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje podnositelja prijave i daje se ispred javnog bilježnika, s ovjerenim potpisom od javnog bilježnika.

 

Prihvatljivi troškovi:

1. Svi troškovi vezani uz nabava strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata

2. Svi troškovi vezani uz nabavu računalne opreme i računalnih programa

3. Svi troškovi vezani uz razvojno istraživanje i prvu fazu komercijalizacije novog proizvoda, usluge i/ili procesa, troškovi osoblja zaposlenog na aktivnostima razvoja do maksimalno 50% traženog iznosa potpore, nabava razvojne opreme, vanjske usluge vezane uz razvoj

4. Svi troškovi vezani uz stručno osposobljavanje zaposlenih za primjenu novih znanja

5. Svi troškovi vezani uz zaštitu intelektualnog vlasništva

6. Svi troškovi vezani uz pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja kvalitetom  i normi te troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, Hrvatski otočni proizvod i sličnih priznatih znakova kvalitete

7. Svi troškovi vezani uz individualne nastupe na domaćim i inozemnim sajmovima, svi troškovi vezani uz korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), kreiranju brenda, dizajniranju proizvoda, izradi web stranice i izradi promidžbenog materijala

 

Neprihvatljivi troškovi:

1.Troškovi nastali prije datuma potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore (datum potpisa zadnjeg potpisnika)

2. Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)

3. Nabava rabljene opreme

4. Nabava/kupovina/najam vozila

5. Carinske i uvozne pristojbe, ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)

6. Troškovi izgradnje, dogradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

7. Troškovi studija

8. Tečajevi stranog jezika

9. Najam opreme

 

Visina potpore: od 250.000 kn do 1.400.000 kn

 

Visina sufinanciranja: do 50 %

 

Rok za predaju: 31.10.2013.

 


Aktualno

Kontakt

  • Tel.: +385 (01) 58 02 025
  • Fax: +385 (01) 58 02 024
  • E-mail:  info@eufondia.hr